Ключевое слово: Sesiidae

III(2), 2011
179-182
PDF
К фауне ксилофибионтных чешуекрылых (Lepidoptera: Cossidae, Sesiidae) Якутии
Contribution to the knowledge of the xylophagous moths fauna (Lepidoptera: Cossidae, Sesiidae) of Yakutia
IV(2), 2012
157-159
PDF
Новые данные по биологии Synanthedon bicingulatum (Staudinger, 1887) (Lepidoptera, Sesiidae)
A new data on biology of Synanthedon bicingulatum (Staudinger, 1887) (Lepidoptera, Sesiidae)